ALGEMENE VOORWAARDEN van 4 Tops Casting & Productions , gedeponeerd bij de KvK voor Centraal Gelderland te Arnhem  onder nummer 09141860

4 TOPS CASTING bemiddelt en selecteert ten behoeve van opdrachtgevers, (edel)figuranten, specials, hierna te noemen ‘Model(len)’. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van 4 TOPS CASTING onderstaande algemene voorwaarden. Onderstaande algemene voorwaarden gelden tevens in relatie tot Model(len), die ingeschreven zijn bij 4 TOPS CASTING en prevaleren ook indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Menu:
A - ALGEMEEN
B - BEMIDDELING 4 TOPS CASTING
C - VERPLICHTINGEN VAN MODEL JEGENS OPDRACHTGEVER(S) EN 4 TOPS CASTING
D - FINANCIELE AFHANDELING DOOR 4 TOPS CASTING
E - BETALING
F - PUBLICATIERECHT EN AANSPRAKELIJKHEID
G - RECLAME
H - SLOTBEPALING

ALGEMEEN

Artikel 1. BEGRIPPEN

1.1 Onder "model" worden alle bij 4 TOPS CASTING ingeschreven modellen in deze algemene voorwaarden verstaan die op voorstel van 4 TOPS CASTING deelneemt aan een optreden als artiest, (stem)acteur, model, specialist of (edel) figurant.

1.2 Onder "optreden" wordt in ieder geval verstaan : acteren, musiceren, dansen, figureren voor een geluids-, video- of filmopname of voor publiek alsmede model staan bij fotografie of modeshows. Onder "optreden" kunnen dus zowel activiteiten begrepen worden die onder artiestenregeling voor de loonheffing vallen als andere activiteiten.

1.3 Onder "beloning" wordt dat deel van de overeengekomen prijs voor een optreden verstaan wat beschikbaar is voor netto vergoeding van model en eventuele inhoudingen van loonheffing en premies sociale verzekeringen alsmede administratiekosten.

1.4 Onder "(extra) gebruiksrechten" worden alle bedragen verstaan die (mede) namens talent aan opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld - of geluidsmateriaal waar door talent aan mee is gewerkt. Om "extra gebruiksrechten" gaat het als er sprake is van ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik.

1.5 4 TOPS CASTING behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Modelen en opdrachtgever gaan er door middel van inschrijving en het verstrekken van een opdracht aan 4 TOPS CASTING mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door 4 TOPS CASTING voor model en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor model en de daarmee gemoeide financiële afwikkeling.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende door model gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met 4 TOPS CASTING of met opdrachtgevers van 4 TOPS CASTING tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

B. BEMIDDELING 4 TOPS CASTING

Artikel 3. MACHTIGING

3.1 Door inschrijving bij 4 TOPS CASTING heeft model 4 TOPS CASTING gemachtigd om model voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan optredens.Tevens heeft model 4 TOPS CASTING reeds of nu vooralsnog bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door model en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.

3.2 Voor optredens waarbij 4 TOPS CASTING als eerste model voorstelt voor deelname is het aan model niet toegestaan om zich vervolgens voor dat optreden door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel zelf het optreden met opdrachtgever overeen te komen.

3.3 Het is opdrachtgever en model niet toegestaan om buiten 4 TOPS CASTING om met klant(en) en model van 4 TOPS CASTINGING contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht.
Is dit wel het geval dan staat hier een boete voor van 500,-

3.4 4 TOPS CASTING kan model wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder instemming van model.

3.5 4 TOPS CASTING heeft het recht foto-, film-, video-, en geluidsmateriaal waarop model staat afgebeeld te gebruiken bij promotie- reclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan model enige vergoeding verschuldigd is.


Artikel 4. ACCEPTEREN VAN OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN VOOR (EXTRA) GEBRUIK

4.1 Indien model mondeling akkoord gaat met een door 4 TOPS CASTING voorgelegd aanbod voor een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen model en de door 4 TOPS CASTING genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt model zich niet alleen jegens 4 TOPS CASTING maar ook jegens de door 4 TOPS CASTING genoemde opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de genoemde vergoeding en volgens hetgeen nader bepaald is in de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien er niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst van opdracht voor een optreden geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle gebruiksrechten en voor zover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin aan opdrachtgever worden overgedragen en waarbij de overeengekomen beloning wordt geacht mede de wettelijke redelijke vergoeding voor deze overdracht te omvatten.

4.3 Doordat model mondeling akkoord gaat met een door 4 TOPS CASTING voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over
(extra) gebruik van foto-, film-, video-, en geluidsmateriaal tussen model en opdrachtgever.

4.4 4 TOPS CASTING wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van model, noch is 4 TOPS CASTING ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen model en 4 TOPS CASTING ontstaat door acceptatie van een opdracht door model geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.


C. VERPLICHTINGEN VAN MODEL JEGENS OPDRACHTGEVER(S) EN 4 TOPS CASTING

Artikel 5. HET UITVOEREN VAN DE OPDRACHT DOOR MODEL

Model is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden. Voldoet model hier niet of niet volledig aan, dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht.


Artikel 6. MATERIAAL

Model dient verantwoordelijk en verstandig om te gaan met het gebruik van materiaal die door de opdrachtgever(s) en/of 4 TOPS CASTING ter beschikking is gesteld.

D. FINANCIELE AFHANDELING DOOR 4 TOPS CASTING

Artikel 7. INCASSO EN ADMINISTRATIE DOOR 4 TOPS CASTING

7.1 4 TOPS CASTING is door model bij uitsluiting gemachtigd om voor de aan model toekomende beloning voorop voorstel van 4 TOPS CASTING uitgevoerde opdrachten of daaruit voortvloeiende overdracht van (extra) gebruiksrechten mede namens talent een rekening te zenden aan de betrokken opdrachtgever. Het is model niet toegestaan om zelf een rekening voor deze beloning aan opdrachtgever te zenden, noch deze door een ander te doen zenden, noch om op enigerlei wijze tot incasso van de beloning over te gaan zonder een rekening te zenden of doen zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 In afwijking van het in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden bepaalde kan 4 TOPS CASTING aan artiesten beschikkend over een zelfstandigheidsverklaring of aan inhoudingsplichtige agenten na verzoek vooraf schriftelijk toestaan zelfstandig een rekening aan opdrachtgever te zenden, 4 TOPS CASTING is tot het toestaan hiervan echter nimmer verplicht.

7.3 4 TOPS CASTING neemt aan haar gerichte rekeningen voor beloningen van model mede gelet op het in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden bepaalde, nimmer in behandeling.

7.4 4 TOPS CASTING is verplicht een redelijke inspanning te verrichten om aan model toekomende beloningen ook daadwerkelijk te incasseren. 4 TOPS CASTING is niet gerechtigd om namens model aan opdrachtgevers de betalingsplicht voor overeengekomen beloningen geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van betrokken model.

7.5 4 TOPS CASTING is te allen tijde gerechtigd de opdracht voor incasso van model toekomende bedragen aan een derde over te dragen. Eventueel niet verhaalbare of incasseerbare incassokosten en dergelijke worden in mindering gebracht op de beloning van model.

7.6 4 TOPS CASTING is ten allen tijde gerechtigd de incasso van aan model toekomende bedragen te staken, doch uitsluitend indien hiervan onverwijld schriftelijk melding wordt gemaakt aan betrokken model.

7.7 4 TOPS CASTING voert een administratie van beloningen voor model en de daarmee eventueel gepaard gaande inhoudingen. model is gerechtigd deze administratie voor wat betreft de aan model toekomende beloningen in te zien of op eigen kosten door een adviseur in te doen zien.

7.8 4 TOPS CASTING is gerechtigd om administratiekosten van minimaal 10% van de overeengekomen beloning in rekening te brengen aan model als vergoeding voor de door 4 TOPS CASTING uitgevoerde administratieve en incassowerkzaamheden.

E. BETALING

7.9 Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen door storting op een door 4 Tops aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

7.10 Indien facturen niet binnen de in artikel 7.10 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

7.11 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is 4 Tops alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

7.12 Alle door 4 Tops gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het Rapport Voorwerk 2 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door 4 Tops ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

7.13 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.


Artikel 8. UITBETALING AAN MODEL EN WETTELIJKE INHOUDING DOOR 4 TOPS CASTING


8.1 4 TOPS CASTING is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan een model toekomende beloning aan 4 TOPS CASTING heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan model over te gaan. 4 TOPS CASTING kan nimmer worden aangesproken voor aan haar om wat voor reden ook door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.

8.2 Alle genoemde bedragen door 4 TOPS CASTING aan model zijn bruto bedragen. 4 TOPS CASTING is in de meeste gevallen verplicht om van de beloning voor model loonheffing en premies sociale verzekeringen in te houden. Aan model wordt in die gevallen uitsluitend het (fictief) nettoloon uitbetaald, dus het bedrag wat resteert nadat van de beloning zijn afgetrokken:
- de administratiekosten zoals bepaald in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden
- het werkgevers- en het werknemersdeel van de premies sociale verzekeringen
- de loonheffing model ontvangt in deze gevallen loonstroken en een jaaropgave.

8.3 Indien inhouding van loonheffing en premies sociale verzekeringen achterwege kan blijven betaalt 4 TOPS CASTING aan model het bedrag van de beloning uit onder aftrek van de administratiekosten. als bepaald in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden.

8.4 4 TOPS CASTING is gerechtigd om naast de administratiekosten ook eventuele andere bedragen die model aan 4 TOPS CASTING verschuldigd is met uitbetaling van beloningen voor optredens te verrekenen.


Artikel 9. BETALING EN MEDEWERKING DOOR MODEL

9.1 4 TOPS CASTING is uitsluitend verplicht om beloningen uit te betalen door middel van storting op de bank- of girorekening van model of diens gemachtigde. 4 TOPS CASTING kan toestaan in kasbetaling van beloningen aan een model doch is daartoe nimmer verplicht. Bij kasbetaling is 4 TOPS CASTING gerechtigd minimaal 10% extra administratiekosten van het uitbetaalde bedrag in te houden.

9.2 Model is verplicht om aan 4 TOPS CASTING op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: geboortedatum, sofi-nummer, bank- of girorekeningnummer, adres. Tevens is model verplicht om aan 4 TOPS CASTING op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen. Zolang model hieraan geheel of gedeeltelijk niet voldoet is 4 TOPS CASTING niet verplicht het model uit te betalen.

F. PUBLICATIERECHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10. GEBRUIKSRECHT

Door het model verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen en/of door 4 TOPS CASTING gemaakte beeld opnamen worden bij inschrijving eigendom van 4 TOPS CASTING en verkrijgt hierover het gebruiksrecht. 4 TOPS CASTING heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het model aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op Cd-rom, op het internet, of via enigerlei wijze te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woord. Model verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van 4 TOPS CASTING.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEDEN

11.1 4 TOPS CASTING is noch tegenover opdrachtgever, noch tegenover model aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook. Opdrachtgever en model vrijwaren 4 TOPS CASTING uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.

11.2 4 TOPS CASTING is noch aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever of van derden, die Model tijdens de opdracht aanbrengt, noch die mocht zijn ontstaan, wanneer model gebrekkig presteert.

11.3 De arbeidsongeschiktheid van model alsmede alle andere omstandigheden die voor model overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor 4 TOPS CASTING.Model kan 4 TOPS CASTING niet aansprakelijk stellen.

11.4 Model vrijwaart 4 TOPS CASTING voor alle aanspraken welke de bedrijfsvereniging dan wel de belastingdienst eventueel jegens 4 TOPS CASTING zou blijken te willen doen gelden.

11.5 Model is verplicht om zich W.A. te verzekeren of verzekerd te zijn tijdens de overeengekomen werkzaamheden. Model verplicht zich tevens te verzekeren of verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.

11.6 Voor ongevallen, ( blijvende ) invalliditeit of overlijden van de door 4 Tops bemiddelde personen en dieren
is 4 Tops noch jegens de betreffende personen ( waaronder begrepeb de begeleiders c.q bezitters van het dier) , noch jegens opdrachtgever, noch jegens eventuele derden aansprakelijk.


G. RECLAME

Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient opdrachtgever eventuele reclames ter zake van de factuur en de uitvoering van de opdracht binnen zes dagen na factuurdatum respectievelijk na de uitvoering van de betreffende (deel-)opdracht schriftelijk aan RCA te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van even genoemde periode worden niet meer geaccepteerd.

12.2 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.3 Reclame is niet mogelijk, indien:
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever;
- opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens RCA(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

12.4 Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich nadat de opdracht door RCA is aanvaard wijzigen, kan dat RCA niet toegerekend worden en opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te reclameren.

12.5 In geval opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in artikel 16 bepaalde reclameert en zijn reclame door RCA gegrond wordt bevonden, zal RCA te harer keuze de opdracht alsnog uitvoeren of een prijsreductie verlenen. De door opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.

12.6 Indien buiten de hiervoor omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.

Artikel 13. BOEKINGEN EN ANNULERINGEN

U plaatst een boeking altijd schriftelijk.
Ook bij annuleringen dient u dit schriftelijk te doen.
Indien u heeft geboekt en toch annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% annuleringskosten in rekening te brengen van het totale bedrag.
Vanaf 48 uur voor op de draaidag, zal 100% van het totaal bedrag aan u worden doorbelast.

Artikel 14. SET WAPENS

4 TOPS CASTING levert GEEN wapens. Onder compleet leveren verstaan wij mensen in uniform maar zonder
wapens.

H. SLOTBEPALING

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door 4 TOPS CASTING onder deze algemene voorwaarden gedane werkzaamheden en of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.